Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 15. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).

Sjømat Norges månelanding

Johansen og Alnes i Sjømat Norge forsto kanskje ikke hovedpoenget i mitt tilsvar til Sjømat Norges innlegg om råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.
Sentrale medlemmer i Sjømat Norge har imidlertid forstått både poeng og budskap, tatt kontakt og støttet Fiskebåts hovedbudskap. Fiskebåt finner det imidlertid lite hensiktsmessig å debattere hvilken planet den ene eller andre befinner seg. Derfor til saken.

Endringer
Det skjer strukturelle endringer i fiskerinæringen, vi er i en kontinuerlig endringsprosess både på sjø og land, og disse bidrar positivt til at vi forblir den fremtidsnæring vi er idag. Endringene er imidlertid ikke hovedårsaken til manglende foredling eller tilgang på råstoff. Problemene bak manglende råstofftilgang og videreforedling er heller ikke fiskernes rett til å høste villfisken, fiskerilovgivningen eller at et fåtall fiskere etablerer virksomhet og selger fisken selv.

Oppdrettsnæringen
Oppdrettsnæringen er et godt eksempel, der de samme aktørene eier oppdrettsanlegg, lakseslakteri og eksportselskap, og der det i tillegg har skjedd en sterk eierkonsentrasjon. Likefullt eksporteres 90 prosent av laksen ubearbeidet ut av Norge. Selv om en ikke skulle tro det når man leser Sjømat Norges synspunkter og problembeskrivelse, så er organisasjonens medlemmer de største eksportørene av fersk ubearbeidet fisk, både oppdrett og villfisk. Dette er ingen kritikk, bare en kjensgjerning. Økt bearbeiding bør heller ikke være et mål i seg selv. Det er kun ønskelig med større bearbeiding, dersom det er rasjonelt produksjonsmessig og skaper større verdiskapning enn alternativene.

Færre anlegg
De fleste strukturelle endringene i sjømatnæringen har skjedd både med Sjømat Norge og Fiskebåts "velsignelse". Endringene har styrket fiskerinæringen både på sjø og land, gjennom økt fornying, verdiskapning og konkurransekraft. Strukturendringene og eierkonsentrasjonen i fiskeindustrien med færre foredlingsanlegg og større kapasitet vil trolig fortsette. Likeså de strukturelle endringer i fiskeflåten, med færre og mer mobile fartøy. En utvikling som vil være med å sikre helårig råstofftilbud til foredlingsindustrien i Norge. Det er norske fiskere og norsk eierskap som er garantisten for norsk industri i fremtiden. Råstofftilgangen vil være begrenset av naturens produksjon.


Realiteter
Det er kanskje ubehagelig å bli minnet på realitetene, men det er ubestridelig at Sjømat Norge har stått fadder for ordninger som bidrar til redusert råstofftilgang på det åpne markedet, f.eks. kontraktsmarkedet mellom fisker og kjøper, og fiskeindustriens "eierskap" til fiskekvoter. Kontraktsmarkedet har utvilsomt svekket auksjonsmarkedet. Industriens styring av egne kvoter til sine anlegg svekker også råstofftilgangen på det åpne markedet. Fiskernes egenovertakelse er til sammenligning så langt ikke et reelt problem for råstofftilgangen på auksjonsmarkedet, men kan på sikt bli det, og da påvirke situasjonen og de politiske beslutningene. Datamateriale fra salgslagene underbygger forannevnte synspunkt.

Men det er "håp i hengende snøre". Sjømat Norge skriver i siste innlegg at
"Det må være lik konkurranse om råstoffet. Det er den beste som bør vinne råstoffkampen" og videre at "Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan norsk råstoff på en forutsigbar måte bør tilbys norske fiskeindustribedrifter - gjerne i konkurranse med utenlandske konkurrenter".

Sjømat Norge famler imidlertid med årsakene og konklusjonen. La oss hjelpe litt på veien.

I Stortingsmelding nr 10 (2015-2016) om en konkurransedyktig sjømatindustri skriver Nærings- og fiskeridepartementet at det bør legges tilrette for at mest mulig av fisken kan omsettes i velfungerende auksjonsmarkeder. Dette vil gi en samfunnsøkonomisk effektiv allokering av ressurser og en høyest mulig verdiskapning.
Fiskebåt er enig i det departementet skriver i denne sammenheng, men ser og forstår også realitetene. Vi konstaterer samtidig at direkteavtaler, vertikalintegrerte selskap, egenovertakelse, leveringsplikt og distriktskvoteordninger er avvik i forhold til departementets konklusjon.

Sjømatnæringen bør lande på samme planet.

Audun Maråk
adm.dir./Fiskebåt
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket